SHINTAI
(Gli Spostamenti)

TSUGI ASHI


AYUMI ASHI


OKURI ASHI


TAI SABAKI